• ติดตามเรา

NEW โปรดทราบ!!! สหกรณ์ฯ ได้ขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวดตามโครงการประกวดตราสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เงินรางวัล 10,000 บาท ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ผู้สอบบัญชี นางสุคนธ์ ฤทธิโรจน์

การศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาบัญชีบัณฑิต

ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชี

  1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ปี 2563

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4119

ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

ผู้ตรวจสอบกิจการ นายเนาวรัตน์ สงวนกิจพัฒนา

การศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบัญชี

ปัจจุบันเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

  1. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโตโยต้า จำกัด
  3. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรสาคร จำกัด
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์รพช. จำกัด
  5. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน้ำ จำกัด

ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 2 ปี

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แล้ว