• ติดตามเรา

NEW โปรดทราบ!!! สหกรณ์ฯ ได้ขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวดตามโครงการประกวดตราสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เงินรางวัล 10,000 บาท ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด (ชุดที่ 35) ประจำปี 2563

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์

ประธานกรรมการ

นายธนพัฒน์ จันทรปรรณิก

รองประธานกรรมการ

นายกฤช กระแสร์ทิพย์

รองประธานกรรมการ

นายเกียรติกร ปัทมทัตต์

เลขานุการ

นางพัชราภรณ์ ศโรภาส

เหรัญญิก

นายไพโรจน์ พันธุ์แก้ว

กรรมการ

นายกนก กรุณามิตร

กรรมการ

นางนิภา งามไตรไร

กรรมการ

นายทวี ทวีชนม์

กรรมการ

นางสาวสุทัสสา สุขสว่าง

กรรมการ

นายณรงค์ จุ้ยเส่ย

กรรมการ

นางพรเอื้อง ตรีทอง

กรรมการ

นายสิริชัย ยมเกิด

กรรมการ

นายอุดม สุขทอง

กรรมการ

นายวีรวัฒน์ บุญนิกูล

กรรมการ