• ติดตามเรา

NEW ประกาศ!! สหกรณ์ฯ ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ จาก 6.50% เหลือ 6.30% (เงินกู้เพื่อการศึกษา จาก 4.50% เป็น 4.30%) และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จาก 3.00% เป็น 2.80% ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

  17 มีนาคม 2558 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์

  5 พฤศจิกายน 2562 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์

  7 พฤศจิกายน 2562 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายวงเงินกู้เป็น 2.5 ล้านบาท ผ่อนชำระไม่เกิน 150 งวด (เริ่ม 1 มกราคม 2563) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอกู้ได้แล้ว วันนี้

  19 พฤศจิกายน 2562 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ อยู่ในระดับ "ดีเลิศ"

  26 พฤศจิกายน 2562 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อเครืื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยวิธีสอบราคา

  21 กุมภาพันธ์ 2563 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินกู้ทุกประเภท และการรับฝากเงินบัญชีออมทรัพย์พิเศษ

  25 มีนาคม 2563 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การควบคุมหลักประกันเงินกู้ของสหกรณ์ และหลักเกณฑ์การให้กู้แก่สมาชิกตามคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ฯ

  10 เมษายน 2563 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง เปิดรับฝากเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

  24 เมษายน 2563 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  24 เมษายน 2563 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

  16 มิถุนายน 2563 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง นโยบายและระเบียบวิธีการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

  16 มิถุนายน 2563 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไป

  20 กรกฎาคม 2563 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ เรื่อง การรับฝากเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ฉบับลงวันที่ 9 กันยายน 2563

  10 กันยายน 2563 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลการตัดสินผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษา,อาชีวศึกษา,อุดมศึกษา ประจำปี 2563

  30 กันยายน 2563 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ผลคะแนนการสรรหา "คณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564"

  7 ตุลาคม 2563 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศฯ สหกรณ์หยุดทำการเนื่องในวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2563

  6 พฤศจิกายน 2563 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง งดรับฝากเงินจากสมาชิกสมทบประเภทที่ 4 บุคคลภายนอก

  23 กุมภาพันธ์ 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หยุดทำการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

  27 เมษายน 2564 |

  อ่านต่อ
 • ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิกอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  12 พฤษภาคม 2564 |

  อ่านต่อ