• ติดตามเรา

NEW โปรดทราบ!!! สหกรณ์ฯ ได้ขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวดตามโครงการประกวดตราสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เงินรางวัล 10,000 บาท ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

 

1. วงเงินกู้ กู้ได้ 3 เท่า ของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 100,000
2. คุณสมบัติของผู้กู้ เป็นสมาชิกของสหกรณ์ส่งค่าหุ้นครบ 6 เดือน
3. การผ่อนชำระ ไม่เกิน 12 งวด
4. การกู้ยืมครั้งใหม่ ส่งชำระหนี้มาแล้ว 2 งวด และต้องหักกลบหนี้สัญญาเดิมได้
5. เอกสารประกอบการกู้

กรณีมารับด้วยตนเอง
- บัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน (ฉบับจริง)
- สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
- สลิปเงินเดือน ณ ปัจจุบัน (ฉบับจริง) ที่ต้นสังกัดออกให้ พร้อมเจ้าหน้าที่การเงินลงลายมือชื่อรับรอง

กรณีมอบฉันทะ
- บัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชนผู้มอบ และผู้รับมอบ (ฉบับจริง)
- สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน ผู้มอบ และผู้รับมอบ
- สลิปเงินเดือน ณ ปัจจุบัน (ฉบับจริง) ที่ต้นสังกัดออกให้ พร้อมเจ้าหน้าที่การเงินลงลายมือชื่อรับรอง

กรณีขอให้โอนเข้าบัญชี
- สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
- สลิปเงินเดือน ณ ปัจจุบัน (ฉบับจริง) ที่ต้นสังกัดออกให้ พร้อมเจ้าหน้าที่การเงินลงลายมือชื่อรับรอง

6. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.50 ต่อปี

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

** โปรดพิมพ์เอกสารเป็นแบบ หน้า-หลัง เท่านั้น **