• ติดตามเรา

NEW ประกาศ!! สหกรณ์ฯ ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ จาก 6.50% เหลือ 6.30% (เงินกู้เพื่อการศึกษา จาก 4.50% เป็น 4.30%) และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จาก 3.00% เป็น 2.80% ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

เงินกู้สามัญ แบบบุคคลและบริษัทประกัน

1. วงเงินกู้ เงินเดือน สิทธิ์กู้สูงสุด
  ไม่ถึง 11,000 บาท 1,100,000
  11,000 - 12,999  1,200,000
  13,000 - 14,999 1,300,000
  15,000 - 16,999 1,400,000
  17,000 - 18,999 1,500,000
  19,000 - 20,999 1,600,000
  21,000 - 22,999 1,700,000
  23,000 - 24,999 1,800,000
  25,000 - 26,999 1,900,000
  27,000 - 28,999 2,000,000
  29,000 - 30,999 2,100,000
  31,000 - 32,999 2,200,000
  33,000 - 34,999 2,300,000
  35,000 - 36,999 2,400,000
  ตั้งแต่ 37,000 บาทขึ้นไป 2,500,000

 

2. คุณสมบัติของผู้กู้
- เป็นสมาชิกของสหกรณ์ครบ 1 ปี
- มีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

3. การผ่อนชำระ
- ไม่เกิน 150 งวด
- ชำระให้เสร็จสิ้นภายในเกษียณอายุราชการ

4. หลักประกัน
- ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ครบ 1 ปี
- ต้องมีสมาชิกผู้ค้ำประกัน ดังนี้
   • กรณีกู้เงินไม่เกิน 1,500,000.- บาท ต้องมีผู้ค้ำประกัน 1 คน
   • กรณีกู้เงิน 1,600,000.- 2,000,000.- บาท ต้องมีผู้ค้ำประกัน 2 คน
   • กรณีกู้เงิน ตั้งแต่ 2,100,000.- บาท ต้องมีผู้ค้ำประกัน 3 คน
     หรือหากผู้กู้มีหุ้นสะสมเกินกว่า 15% ของวงเงินกู้ อาจให้มีผู้ค้ำประกัน 2 คนก็ได้
- ต้องมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าผู้กู้ หรือมีเงินเดือนต่ำกว่าผู้กู้ ไม่เกิน 20%
- ต้องไม่ใช่คู่สมรสของผู้กู้
- ทำประกันชีวิต และประกันภัยผู้ค้ำประกัน (ตามรูปแบบที่สหกรณ์กำหนด)

5. กู้ยืมครั้งใหม่
- ส่งชำระหนี้มาแล้ว 12 งวด

6. การจ่ายเงินกู้
- จ่ายเดือนละ 2 ครั้ง
- ทุกวันที่ 11 และ 27 ของเดือน (หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนถัดไป 1 วันทำการ)

ตารางผ่อนชำระ

จำนวนเงินกู้(บาท)

60 งวด

70 งวด

80 งวด

90 งวด

100 งวด

110 งวด

120 งวด

130 งวด

140 งวด

150 งวด

100,000

2,000

1,700

1,600

1,500

1,400

1,300

1,200

1,100

1,000

1,000

200,000

3,900

3,500

3,100

2,900

2,700

2,500

2,300

2,200

2,100

2,000

300,000

5,900

5,200

4,700

4,300

4,000

3,700

3,400

3,300

3,100

3,000

400,000

7,900

7,000

6,200

5,700

5,300

4,900

4,600

4,400

4,200

4,000

500,000

9,900

8,700

7,800

7,000

6,500

6,000

5,700

5,400

5,200

4,900

600,000

11,800

10,400

9,300

8,500

7,900

7,300

6,900

6,500

6,200

5,900

700,000

13,800

12,100

10,900

9,900

9,200

8,600

8,000

7,500

7,200

6,900

800,000

15,800

13,900

12,400

11,400

10,500

9,800

9,200

8,700

8,300

7,900

900,000

17,700

15,600

14,000

12,800

11,800

11,000

10,300

9,800

9,300

8,900

1,000,000

19,700

17,300

15,500

14,200

13,100

12,200

11,500

10,900

10,300

9,900

1,100,000

21,600

19,000

17,000

15,600

14,400

13,400

12,600

11,900

11,400

10,900

1,200,000

23,600

20,800

18,700

17,000

15,700

14,600

13,800

13,000

12,400

11,900

1,300,000

25,600

22,500

20,200

18,400

17,000

15,900

14,900

14,000

13,400

12,800

1,400,000

27,500

24,200

21,800

19,800

18,300

17,100

16,100

15,200

14,500

13,800

1,500,000

29,500

26,000

23,300

21,300

19,600

18,300

17,200

16,300

15,500

14,800

1,600,000

31,500

27,700

24,900

22,700

20,900

19,500

18,300

17,300

16,500

15,800

1,700,000

33,400

29,400

26,400

24,100

22,200

20,700

19,500

18,400

17,500

16,700

1,800,000

35,400

31,100

28,000

25,500

23,500

21,900

20,600

19,500

18,600

17,700

1,900,000

37,400

32,900

29,500

26,900

24,800

23,200

21,800

20,600

19,600

18,700

2,000,000

39,300

34,600

31,000

28,300

26,200

24,400

22,900

21,700

20,600

19,700

2,100,000

41,300

36,300

32,600

29,700

27,500

25,600

24,000

22,800

21,700

20,700

2,200,000

43,200

38,000

34,200

31,200

28,800

26,800

25,200

23,800

22,700

21,700

2,300,000

45,200

39,800

35,700

32,600

30,000

28,000

26,300

24,900

23,700

22,700

2,400,000

47,200

41,500

37,200

34,000

31,400

29,200

27,500

26,000

24,700

23,700

2,500,000

49,000

43,200

38,800

35,400

32,700

30,500

28,600

27,000

25,800

24,600

ตัวอย่างการกรอกเงินกู้สามัญแบบบุคคลและบริษัทค้ำประกัน

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

** โปรดพิมพ์เอกสารเป็นแบบ หน้า-หลัง เท่านั้น **