• ติดตามเรา

NEW ประกาศ!! สหกรณ์ฯ ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ จาก 6.50% เหลือ 6.30% (เงินกู้เพื่อการศึกษา จาก 4.50% เป็น 4.30%) และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จาก 3.00% เป็น 2.80% ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

เงินกู้สามัญ แบบไม่เกินมูลค่าหุ้น

1. วงเงินกู้
- ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นสะสม (ทั้งนี้เมื่อรวมกับจำนวนหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องไม่เกินจำนวนทุนเรือนหุ้นสะสม)

2. คุณสมบัติผู้กู้
- เป็นสมาชิกของสหกรณ์ครบ 6 เดือน
- มีเงินได้รายเดือนพอหักชำระหนี้
- ต้องไม่มีสัญญาเงินกู้สามัญแบบบุคคลและบริษัทประกันอยู่แล้ว
- จะมีสัญญาเงินกู้ทั้งแบบไม่เกินมูลค่าหุ้นและใช้เงินฝากค้ำประกันพร้อมกันไม่ได้

3. การผ่อนชำระ
- ไม่เกิน 120 งวด

4. การกู้ครั้งใหม่
- ส่งชำระหนี้มาแล้ว 1 งวด และต้องหักกลบหนี้สัญญาเดิมได้

5. เอกสารการกู้

กรณีสมาชิกมายื่นกู้ด้วยตนเอง
- บัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน (ฉบับจริง)
- สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน

กรณีมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ
- บัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชนผู้มอบ และผู้รับมอบ (ฉบับจริง)
- สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน ผู้มอบ และผู้รับมอบ

กรณีโอนเข้าบัญชี
- สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย

6. อัตราดอกเบี้ย
- ร้อยละ 6.30 ต่อปี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

** โปรดพิมพ์เอกสารเป็นแบบ หน้า-หลัง เท่านั้น **