• ติดตามเรา

NEW ประกาศ!! สหกรณ์ฯ ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ จาก 6.50% เหลือ 6.30% (เงินกู้เพื่อการศึกษา จาก 4.50% เป็น 4.30%) และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จาก 3.00% เป็น 2.80% ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

เงินกู้สามัญ เพื่อการศึกษา

1. วงเงินกู้
ให้กู้ได้ตามค่าใช้จ่ายการศึกษาแก่สมาชิกที่เกิดขึ้นจริง ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง

ระดับการศึกษา สิทธิ์กู้สูงสุด
ต่ำกว่าปริญญาตรี 20,000
ปริญญาตรี 30,000
ปริญญาโท 50,000
ปริญญาเอก 60,000
(ต่อการศึกษา)  

 

2. หลักเกณฑ์การกู้
- เป็นสมาชิกส่งค่าหุ้นครบ 12 งวด
- กรณีสมาชิกเป็นคู่สมรสกันและมีบุตร 1 คน มีสิทธิ์กู้ได้ฝ่ายละ 1 คน
- สมาชิกหรือบุตรของสมาชิกต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบหรือข้อบังคับสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง ฯลฯ

3. การผ่อนชำระ
- ไม่เกิน 24 งวด

4. การกู้ครั้งใหม่
- ส่งชำระหนี้แล้ว 1 งวด และต้องหักกลบหนี้สัญญาเดิมได้

5. เอกสารประกอบกู้
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้
- สำเนาบัตรนักศึกษา (กรณีกู้เพื่อการศึกษาบุตร)
- สำเนาทะเบียนบ้านบุตร (กรณีกู้เพื่อการศึกษาบุตร)
- รายละเอียดค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ซึ่งสถาบันเป็นผู้ออกให้เท่านั้น​ (ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่สถานศึกษาออกหลักฐานให้)
- สลิปเงินเดือน ณ ปัจจุบัน (ฉบับจริง)
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีขอโอนเข้าบัญชี)

6. อัตราดอกเบี้ย
- ร้อยละ 4.30 ต่อปี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

** โปรดพิมพ์เอกสารเป็นแบบ หน้า-หลัง เท่านั้น **