• ติดตามเรา

NEW ประกาศ!! สหกรณ์ฯ ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ จาก 6.50% เหลือ 6.30% (เงินกู้เพื่อการศึกษา จาก 4.50% เป็น 4.30%) และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จาก 3.00% เป็น 2.80% ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

เงินกู้สามัญ เพื่อพนักงานราชการ

1. วงเงินกู้
- ไม่เกินร้อยละ 120 ของทุนเรือนหุ้นสะสม

2. คุณสมบัติของผู้กู้
- เป็นสมาชิกส่งค่าหุ้นครบ 12 งวด
- มีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,000 บาท

3. การผ่อนชำระ
- ไม่เกิน 30 งวด

4. หลักประกัน
เป็นสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์ ตามวงเงินกู้ ดังนี้
 - วงเงินกู้ ไม่ถึง 100,000 บาท  ต้องจัดให้มีผู้ค้ำประกัน 1 คน
 - วงเงินกู้ ตั้งแต่ 100,000 บาท  ต้องจัดให้มีผู้ค้ำประกัน 2 คน

5. การกู้ครั้งใหม่
 - ส่งชำระหนี้มาแล้ว 12 งวด

6. การจ่ายเงินกู้
 - จ่ายเดือนละ 2 ครั้ง
 - ทุกวันที่ 11  และ  27  ของเดือน (หากตรงกับวันหยุดจะเลื่อนถัดไป 1 วันทำการ)

7. เอกสารประกอบการกู้
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรส จำนวน 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน และคู่สมรส จำนวน 1 ชุด (กรณีผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรสแนบสำเนาบัตรช้าราชการต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วยทุกครั้ง)
- กรณีโสดให้ระบุสถานภาพโสดพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ
- กรณีหม้าย/หย่าร้าง/เปลี่ยนชื่อสกุล ให้แนบหลักฐานประกอบ
- สลิปเงินเดือน ณ ปัจจุบัน (ฉบับจริง)
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
- ใบรับเงินฉบับล่าสุดของสหกรณ์

8. อัตราดอกเบี้ย
- ร้อยละ 6.30 ต่อปี

ตารางผ่อนชำระ

                                 อัตราการผ่อนชำระต่อเดือน (รวมต้นเงินและดอกเบี้ย)

วงเงินกู้ 1 ปี 1.5 ปี 2 ปี 2.5 ปี
50,000 4,400 3,000 2,300 1,900
60,000 5,200 3,600 2,700 2,200
70,000 6,100 4,200 3,200 2,600
80,000 7,000 4,700 3,600 3,000
90,000 7,800 5,300 4,100 3,300
100,000 8,700 5,900 4,500 3,700
110,000 9,600 6,500 5,000 4,000
120,000 10,400 7,100 5,400 4,400
130,000 11,300 7,700 5,900 4,800
140,000 12,100 8,300 6,300 5,100
150,000 13,000 8,800 6,700 5,500

 

หมายเหตุ: สิทธิ์กู้สูงสุด 120% ของจำนวนหุ้นที่มีอยู่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

** โปรดพิมพ์เอกสารเป็นแบบ หน้า-หลัง เท่านั้น **