• ติดตามเรา

NEW โปรดทราบ!!! สหกรณ์ฯ ได้ขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวดตามโครงการประกวดตราสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เงินรางวัล 10,000 บาท ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด

222 ถนนนนทบุรี1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-967-3567 หรือ
02-967-2222 ต่อ 314-317
โทรสาร : 02-526-1733
02-525-0450

ไลน์แอด : LineID "@correctsaving"

Generic placeholder image
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน เรื่องที่ติดต่อ
1 พรทิพย์ โชคสมัย ผู้จัดการ 02-527-5316 327 แนะนำ/ร้องเรียน
2 รัชนี ทันจิตต์ ผู้ช่วยผู้จัดการ 081-816-1061 317 แนะนำ/ร้องเรียน
3 เกษทอง แวววงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร 087-717-0538 314 สวัสดิการ/สมัครสมาชิก
4 อัฉราภรณ์ รัตนะจงงาม หัวหน้าฝ่ายการเงิน 089-990-3626 317 เงินรับฝาก
5 ศรินทิพย์ ตระกูลจรูญกิจ หัวหน้าฝ่ายบัญชี 083-187-7311 315 งบการเงิน
6 วีณา เนียมจีน หัวหน้าฝ่ายประมวลผล 081-581-9649 316 ชำระหนี้/ลาออก/โอนย้าย
7 อังคนา มุ่งดี หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 089-119-9607 315 เงินกู้ทุกประเภท