• ติดตามเรา

NEW โปรดทราบ!!! สหกรณ์ฯ ได้ขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวดตามโครงการประกวดตราสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เงินรางวัล 10,000 บาท ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

29 ตุลาคม 2563


 ตามที่  สหกรณ์ได้ส่งหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด  ที่  สอ.รท ว. 65/2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563    เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563  ในวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00 น เป็นต้นไป ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ชั้น 3 โดยมีระเบียบวาระการประชุม 14 ระเบียบวาระ  นั้น
  
       สหกรณ์ขออนุญาตส่งหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด  ที่ สอ.รท. ว.162/2564  ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เรื่อง แจ้งยกเลิกระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  จำนวน 1 วาระ   คงมีระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 รวม 13 ระเบียบวาระ   

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

หนังสือเชิญประชุม หนังสือยกเลิกวาระประชุม (บางวาระ)

คลิกดูไฟล์ PDF

Your browser isn't supporting embedded pdf files. You can download the file here.

ภาพบรรยากาศ "การจับฉลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564"

31 กรกฎาคม 2563


อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "สหกรณ์ราชทัณฑ์ กับการแบ่งปันสู่สังคม"

25 สิงหาคม 2563


อ่านต่อ

การลงคะแนนสรรหา กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564

16 กันยายน 2563


อ่านต่อ