• ติดตามเรา

NEW โปรดทราบ!!! สหกรณ์ฯ ได้ขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวดตามโครงการประกวดตราสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เงินรางวัล 10,000 บาท ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

โอกาสสำคัญของสมาชิก

สิทธิประโยชน์

โอกาสสำคัญของสมาชิก ได้รับเงินของขวัญ จำนวน 2,000 บาท ดังนี้

  • สมาชิกทำการสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
  • สมาชิกอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์
  • สมาชิกคลอดบุตร

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

  • ให้สมาชิกผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับเงิน ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนสมรส หรือวันที่รับอนุญาตให้ลาอุปสมบท หรือลาไป     ประกอบพิธิฮัจย์ หรือลาคลอดบุตรพร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าว(ในกรณีคลอดบุตร ให้แนบสูติบัตรเป็นหลักฐานประกอบ           การขอรับเงินด้วย)
  • แนบบันทึกการขอรับเงิน และสำเนาบัตรข้าราชการ/ลูกจ้าง พร้อมรับรองสำเนา
  • สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม