• ติดตามเรา

NEW ประกาศ!! สหกรณ์ฯ ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ จาก 6.50% เหลือ 6.30% (เงินกู้เพื่อการศึกษา จาก 4.50% เป็น 4.30%) และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จาก 3.00% เป็น 2.80% ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

กรณีประสบภัย

สิทธิประโยชน์

การสงเคราะห์และจำนวนเงิน

  • ได้รับการสงเคราะห์ตามความเสียหายจริง แต่ไม่เกินรายละ 3,000 บาท

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

  • ยื่นคำร้องภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ประสบภัย
  • มีผู้บังคับบัญชาซึ่งมีตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหรือเทียบเท่า เป็นผู้รับรองว่าได้ประสบภัยหรือทุพพลภาพจริง (กรณีเป็นข้าราชการบำนาญ ให้ผู้บังคับบัญชา ในจังหวัดที่สมาชิกมีภูมิลำเนาอยู่ เป็นผู้รับรอง)
  • กรณีประสบภัย ให้แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินที่เสียหายพร้อมประมาณการความเสียหายตามแบบที่กำหนด แล้วให้ผู้บังคับบัญชารับรองด้วย

เอกสารประกอบการขอรับ:

  1. แบบขอรับทุนสาธารณประโยชน์ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
  2. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. แบบประเมินราคาทรัพย์สินที่เสียหาย
  4. ภาพถ่ายทรัพย์สินที่เสียหาย และสำเนาทะเบียนบ้านหลังที่เสียหาย
  5. สำเนาเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด ชื่อบัญชีสมาชิก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม