• ติดตามเรา

NEW ประกาศ!! สหกรณ์ฯ ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ จาก 6.50% เหลือ 6.30% (เงินกู้เพื่อการศึกษา จาก 4.50% เป็น 4.30%) และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จาก 3.00% เป็น 2.80% ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก แบบต่อเนื่อง

สิทธิประโยชน์

ประเภทของทุน

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องจนจบระดับ
 • ระดับอาชีวศึกษาต่อเนื่องจนจบระดับ
 • ระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจนจบระดับ

จำนวนทุนและจำนวนเงินต่อทุน 

 • (ตามประกาศของสหกรณ์ในแต่ละปี)

หลักเกณฑ์/เงื่อนไข

 • ให้สมาชิกซึ่งเป็นบิดาหรือมารดาเป็นผู้ขอรับทุน
 • ผู้ขอรับทุนต้องยื่นคำขอเป็นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์กำหนดภายในระยะเวลาตามประกาศ
 • บุตรของสมาชิกให้ขอรับทุนได้เพียง 1 ทุน กรณีบิดาและมารดาต่างเป็นสมาชิกก็ให้รับทุนได้เพียง 1 ทุน
 • ทุนต่อเนื่องจนจบระดับ คุณสมบัติ จำนวนทุน การพิจารณาและหลักเกณฑ์อื่นๆ เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ในแต่ละปี

เอกสารประกอบการขอรับ:

 1. แบบขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
 2. สำเนาบัตรข้าราชการหรือลูกจ้างของสมาชิก
 3. สำเนาใบแสดงรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนสำหรับบุคคลของสมาชิก
 4. สำเนาทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรของบุตร
 5. กรณีสมาชิกหรือบุตรเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ/สกุล ให้แนบเอกสารดังกล่าวด้วย
 6. หนังสือรับรองของสถาบันการศึกษาที่รับรองโดยหัวหน้าสถานศึกษา หรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ประจำชั้น
 7. หนังสือรับรองผลการเรียน หรือสำเนาสมุดรายงานผลการเรียน
  หรือสำนาใบแสดงผลการเรียนของบุตรในปีการศึกษาที่ผ่านมา จำนวน 2 เทอม พร้อมเกรดเฉลี่ย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม